Diễu hành ăn mừng của anh, em Đồng Tâm

https://www.youtube.com/watch?v=Q3Aij9dNrEY&t=88s